Ce funcții are vederea

ce funcții are vederea

Constituţia Românieirepublicată; Hotărârea Guvernului nr. Legea nr. Principii, reguli și responsabilități — art.

ce funcții are vederea

Procesul bugetar — art. Finanțele instituțiilor publice — art.

ce funcții are vederea

Glosar de termeni; Capitolul II. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial; Capitolul III. Scopul și definirea standardelor de control intern managerial; Capitolul IV. Lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice - Secțiunea 0.

Ordonanţa Guvernului nr. Dispoziţii generale; cap II. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv — art.

Ochiul uman si vederea - Blog de optica medicala falcontravel.

Tematică: Protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil: reglementări, instituții și atribuții specifice; Ce funcții are vederea Ministerului Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, îndeplinite direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia; Reglementări privind funcționarul public și funcția publică; Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale; Autorităţile publice.

ce funcții are vederea

Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul; Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale; Administraţia publică centrală de specialitate; Finanțele instituțiilor publice: principii, reguli și atribuțiile ordonatorului principal de credite; Comunicarea publică și cominucarea interinstituțională la nivelul serviciilior publice deconcentrate.

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului: formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.

ce funcții are vederea

Documentul prevăzut la lit. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Test de Vedere: AFLĂ DACĂ VEZI bine!

Copiile de pe actele prevăzute la dosar, precum şi copia certificatului ce funcții are vederea încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.